Żródła i rodzaje zanieczyszczeń wody


Wody mogą stać się skażone przez sztuczne substancje, będące wynikiem aktywności człowieka, jak również wskutek oddziaływania naturalnych procesów. Takim normalnym procesem mogą być różnego rodzaju zmywy które przenoszą ze sobą pierwiastki zanieczyszczające w postaci resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych oraz mase innych. O wiele bardziej groźne dla otoczenia są jednak zanieczyszczenia spowodowane przez człowieka. Mogą nimi być substancje ciekłe, ale także gazowe i ciała stałe. Przedostają się one do wód w większości wypadków ze ściekami różnego pochodzenia: komunalnego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są dodatkowo w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów fabrycznych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Niebezpieczne substancje dostawać się mogą do wód także za pośrednictwem powietrza, do którego przekazywane są pyły i gazy z różnych gałęzi przemysłu. W przypadku zanieczyszczeń bezpośrednio trafiających do wód ze względu na sposób ich dopływu, wyróżnia się trzy typy zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe.

Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe oznaczają, że są one wprowadzane do wód idealnie w określonym miejscu (np. zrzuty zlewów miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są powiązane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na jakimś ciągu (np. ulice o zwiększonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w przeróżny sposób i w różnych miejscach zasobnika wodnego. Do tego rodzaju zanieczyszczeń należą te, które dostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mogą mieć zróżnicowaną naturę. Mogą być przyczyną zmian takich jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, również zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być powodowane przez rozmaitych związków, jakich nie sposób wyszczególnić. Należałoby jednakże podkreślić, że najbardziej niebezpiecznymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w czystości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne powodują takie choroby jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy.