Karta przekazania odpadu


Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z nowelizacją z dnia 21 listopada 2008r.  nakłada na przedsiębiorstwa oraz instytucje szereg obowiązków związanych z odpadami zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zgodnie z ustawą tzw. złom elektroniczny należy przekazać uprawnionemu zarejestrowanemu odbiorcy, który posiada odpowiednie zaplecze techniczne.

Nasza firma posiada pozwolenie na odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z drukarek. Wystawiamy dokument potwierdzający przekazanie pustych pojemników.

Karta przekazania odpadu – Pobierz dokument

button-download

Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który jest potwierdzeniem, że firma w sposób poprawny i zgodny z prawem pozbyła się odpadu, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywa się substancje i przedmioty, których posiadacz  zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego postępowania. Każda firma, która wytwarza odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie przekazania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, jego dokładne wytyczne znajdują się w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r.

Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego pojazdu, w którym przewożone będą odpady niebezpieczne. Transport takich materiałów jest prawnie uregulowane i traktowane jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze specyfikacją odpadów, ponieważ w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być na przykład pusty toner z drukarki.

Może zdarzyć się więc, że firma przekazał odpad niebezpieczny razem ze zwykłymi odpadami. Nie ma znaczenia czy był to przypadek, czy brak wiedzy w temacie klasyfikacji odpadów. Przekazujący odpad ma obowiązek znać regulacje prawne w tym zakresie i pomyłka w tej kwestii nie powinna się zdarzyć. Po drugie przekazując odpad niebezpieczny, jednostka zdająca ma obowiązek sprawdzić, czy odbiorca jest uprawniony do odbioru takich materiałów i ma stosowne dokumenty uprawniające go do tego. Po stronie zdającego odpad leży poszukanie odbiorcy, po jego stronie leży także wystawienie Karty Przekazania Odpadu.

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 14 grudzień 2012 roku. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) KPO sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpad. Kartę Przekazania Odpadu sporządza się w dwóch egzemplarzach (jeden otrzymuje przekazujący, druga odbierający). Organ, który odbiera od przekazującego odpad, jest zobowiązany do potwierdzenia pisemnego przyjęcia odpadu wraz z datą. Dopuszczone jest niewystawienie KPO w sytuacji, gdy jeden z posiadaczy nie jest zobowiązany z prowadzenia ewidencji odpadów. Istnieje także możliwość wystawienia Karty Przekazania Odpadu zbiorczej .

W przypadku gdy odbiorca, nie podpisał odbioru KPO lub karta zaginęła, przekazujący powinien wysłać KPO w dwóch egzemplarzach za potwierdzeniem odbioru. W przypadku kontroli ochrony środowiska tego typu potwierdzenie, jest niezbędne w celu uniknięcia kary. Jeśli zachodzi podejrzenie o nieuczciwe postępowanie, lub niezgodne z obowiązującym prawem działanie firmy odbierającej odpad, powinieneś poinformować o tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Oczywiście przekazywanie odpadu wiąże się z opłatami, które naliczane są w zależności od jego rodzaju.